Informace o zpracování obchodních údajů

Zásady zpracování osobních údajů byly připraveny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsob jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o právech subjektu ve vztahu k osobním údajům.

 

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

zpracování osobních údajů prováděné správcem během používání internetových stránek subjektem, jejichž je správce provozovatelem (internetové stránky)

zpracování osobních údajů ze strany správce během plnění smluv s obchodními partnery

zpracování osobních údajů při plnění právních povinností správce

zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a/nebo jeho obchodních partnerů

zpracování osobních údajů prováděné správcem na základě uděleného souhlasu

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost T-CARS SYSTEM s.r.o., Business Centrum Triangl Stojanova 1335, 68601 Uherské Hradiště (dále jen „správce“). Správce lze kontaktovat na e mailové adrese miroslav.vavra@t-cars.cz

 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu mohou správcem zpracovávány pro tyto účely:

 • plnění smlouvy (zejména plnění smluv se spolupracujícími osobami, plnění smluv s obchodními partnery apod.)
 • marketing a cílení reklamy
 • plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu legislativy)
 • ochrana oprávněného zájmu správce

 

Přehled zpracovávaných osobních údajů
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • společnost
 • telefonní číslo
 • kontaktní adresa

 

Způsoby získání osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány přímo od subjektu, ze vzájemné komunikace, uzavřených smluv, obchodních vztahů, vyplněných formulářů a veřejně dostupných zdrojů.

 

Poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů

Poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů je dobrovolné a souhlas lze kdykoliv odvolat.

 

Práva subjektů údajů

Následující práva vyplývají pro Vás jako subjekt údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům – zejména možnost ověřit si, zda o subjektu správce zpracovává údaje a pokud tomu tak je, tak nim získat přístup.
 • právo na opravu, resp. doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů – pokud se subjekt domnívá, že o něm správce eviduje nepřesné nebo nepravdivé informace, má právo na to upozornit. Je povinností správce, pokud mu subjekt údajů oznámí, že požaduje opravu svých osobních údajů, zabývat se jeho žádostí.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt má právo požadovat omezení zpracování evidovaných osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt má, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost – podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se subjektu týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil, je-li to technicky proveditelné.

 

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:
 • musí jít o zpracování založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.
 • právo na výmaz údajů – správce je povinen na požádání vymazat údaje o subjektu pokud:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány
 • subjekt odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • subjekt vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • není uchování údajů zákonnou povinností

 

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijmul technická a organizační opatření s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování osobních údajů, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s obecným nařízením. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění zaměstnanci, případně další smluvně sjednaní zpracovatelé. Vždy ovšem pouze v nezbytné míře pro využití informací k definovanému účelu.

 

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro jejich využití k danému účelu zpracování.

 

Soubory „cookies“

Termín cookies označuje malé množství dat, která webový server pošle prohlížeči, který je lokálně uloží. Při každé další návštěvě téhož serveru (webových stránek), pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies tak obvykle slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelská nastavení apod.

Použití souborů cookies je možné v internetovém prohlížeči zcela zakázat nebo omezit. Návod, jak toto nastavení provést, najdete na internetových stránkách prohlížeče, který používáte. Ovšem v takovém případě může dojít k omezení funkčnosti webových stránek.