Osobní a servisní vozidla

Netrapte se černými jízdami nebo podvody při tankování. Sledujte v reálném čase aktuální polohu auta a už nemusíte mít obavy z neoprávněně najetých kilometrů.

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Kompletní evidence vozidel

Základní parametry

U vozidel jsou evidovány jejich základní popisné a technické údaje, jako je registrační značka, druh a model vozidla, případně maximální rychlost či otáčky motoru pro následnou kontrolu překračování těchto hodnot.

Spotřeba

Jednou ze základních vlastností systému je práce s analýzou PHM. U všech vozidel musí být nastaven druh paliva a velikost nádrže. U vozidel s více pohony či palivy (CNG, elektřina) se mohou zvolit i dvě nádrže s tím, že systém bude analyzovat spotřebu a tankování do obou nádrží/akumulátorů. Důležitým krokem je potom nastavení spotřeby dle TP, aby bylo možné analyzovat rozdíly ve skutečné spotřebě proti normě. Výsledkem bude následně zatřídění do mezinárodní škály Energetické třídy vozidla podle jeho reálného provozu.

Předvolby pro knihu jízd

Každé vozidlo bude vytvářet knihu jízd a je nutné stanovit, podle jakých pravidel se bude vytvářet. Cílem je, aby uživateli maximálně vyhovovala a zároveň minimalizovala manuální vstupy do knihy jízd.

Evidenční údaje vozidla

Uživatel si v této sekci nastaví individuální množství evidenčních údajů, například pracovní dobu vozidla, pořizovací cenu či místo parkování, či sklad pneumatik. Tyto údaje využije k vlastní evidenci nebo je systém využije pro další analýzy.

Náklady na provoz vozidla

U každého vozu je možné evidovat veškeré náklady na provoz, a to automatickým importem (například z tankovacích karet) nebo manuálním vstupem uživatele. Tyto údaje jsou potom součástí mnoha analýz sledující náklady na vozový park.

Servisní plán

U všech vozidel může uživatel definovat libovolnou událost, která nastane v budoucnu – jak jednorázovou, tak i periodicky se opakující. U té je doplněná specifikace, zda se událost opakuje podle určitého období (například 1x za rok) nebo podle počtu ujetých km. Případně systém zohlední obě kritéria a vybere, které nastane dříve.

Pojištění a Leasing

Uživatel má vždy přehled o svých pojistných leasingových smlouvách.

Systém varování

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí systému, kdy je definována téměř libovolnou událost, která pokud nastane, bude následně vyhodnocena dle uživatelem stanoveného algoritmu. Například při identifikaci havárie, odtahu, rychlém brzdění, překročení rychlosti či poklesu paliva v nádrži.

Okamžitá informace o nastalé události se zobrazí v mobilní aplikaci, SMS zprávě nebo e-mailu (dle vlastních preferencí). Jiným příkladem bude nastavení, kdy vozidlo nesmí vyjet z definované oblasti. U každého vozidla je možné definovat neomezený počet událostí.

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd vzniká zcela autonomně bez zásahu uživatele na základě dat z palubní jednotky, nastavených parametrů systému a karty vozidla. Kromě parametrů nutných pro uznání a prokázání nákladů na provoz vozidla vůči finanční správě obsahuje kniha jízd i velké množství nad rámec požadovaných údajů. Ty slouží k efektivnějšímu řízení vozového parku.

Sem patří například datum, čas zahájení a ukončení jízdy, odkud kam vozidlo jelo, kdo byl jeho řidičem (podle identifikace řidiče či přednastavený řidič v kartě vozidla), jestli se jedná o služební nebo soukromou jízdu, jaký je účel jízdy či nákladové středisko, počáteční a koncový stav tachometru, stav PHM v nádržích, ujetá vzdálenost, spotřebované palivo, průměrná spotřeba, doba jízdy i stání, ale také průměrná a maximální rychlost. V neposlední řadě maximální otáčky motoru a doba, po kterou byl motor ve volnoběhu a ve výkonu. Pro účely cestovních náhrad je součástí jízdy i seznam spolucestujících.

Všechny údaje srovnané ve sloupcích lze uživatelsky přeskládat či skrýt a toto nastavení se automaticky ukládá do uživatelského profilu pro příští použití. Součástí knihy jízd je i celková analýza zvoleného období, uživatel tak při pohledu na knihu jízd vidí i aktuální data za celé období. Samozřejmostí je i okamžité srovnání skutečné spotřeby PHM s normovanou spotřebou.

Možnosti práce s knihou jízd

Kniha jízd je strukturována po jednotlivých dnech a uživatel má možnost si zobrazit jednotlivé jízdy daného dne. Každou jízdu je ještě možné zobrazit do úplného detailu až na jednotlivé body jízdy. Všechny dále uváděné funkce je možné nad knihou jízd provádět hromadně výběrem více jízd.

Zobrazení jízdy do mapového podkladu

Do mapového podkladu lze zobrazit jednotlivou jízdu i více jízd současně. Následně buď pustit automatickou animaci jízdy, nebo pohybem myši po jízdě zobrazit detaily.

Rozdělení a sloučení jízd

V některých případech je vhodné pro uživatele provést sloučení či rozdělení jízdy. Pro obě varianty jsou v systému připraveny funkce.

Změny v knize jízd

V případě, že má uživatel potřebná uživatelská práva, může provádět změny nad knihou jízd. Systém umožňuje editaci celého záznamu jízdy nebo dílčí změny, jako jsou změna účelu jízdy, typu jízdy, řidiče a nákladového střediska.

Další funkce nad knihou jízd

Další funkce spojené s knihou jízd, jako je vytvoření cestovních náhrad, záznam o provozu vozidla nákladní dopravy, schvalování jízdy či vytvoření bodu zájmu z počátku nebo konce jízdy.

 

Dispečerské pracoviště – zobrazení vozidel v reálném čase na mapovém podkladu

Systém umožňuje zobrazovat na mapovém podkladu jedno nebo více vozidel v jednom okamžiku. Každé vozidlo je označeno barvou, kdy například zelená znamená, že vozidlo je v jízdě. Navíc je vždy opatřeno šipkou, která určuje jeho aktuální směr jízdy. Takto uživatel dostane okamžitou informaci o stavu vozidla přímo z mapového podkladu.

Při označení vozidla je zobrazen jeho detail s informacemi, jako jsou model a typ, jméno a kontaktní telefon na řidiče, datum, čas a místo zobrazené informace a aktuální rychlost.

Zajímavou funkcí je schopnost vytvářet neomezený počet uživatelských mapových oken a sledovat v nich jednotlivé stroje v reálném čase, přestože se nacházejí na různých místech Evropy.

Každé okno má své vlastní měřítko. Ve výsledku může mít uživatel mapu se všemi vozidly a k tomu několik oken s detailem jednotlivých vozidel. Poloha všech vozidel se pak automaticky obnovuje ve všech oknech. Do mapového podkladu jsou zobrazovány i další události, jako je otevření dveří nákladového prostoru dodávkových vozidel pro kontrolu práce s nákladem.

 

Kniha jízd dle řidiče

Ukazuje, jak jednotliví lidé využívali konkrétní vozidla. Parametry knihy jízd dle řidiče jsou shodné s knihou jízd dle stroje.

 

Rezervační systém

V některých společnostech je efektivní sdílet vozidla. Modul Rezervační systém zajišťuje plynulá proces správy rezervací sdílených vozidel.

 

Analýza jízdního stylu řidiče

Jízdní styl řidiče vyhodnocujeme na základě základních parametrů, jako je akcelerace, nebezpečné brzdění, nebezpečný průjezd zatáčkami nebo na základě odchylky spotřeby PHM od normy. Obě varianty jsou v systému podporovány a připraveny pro použití.

 

Terminál ve vozidle

V případě dispečerského řízení je možné do vozidla vložit terminál s navigačním systémem a přímo ze systému odeslat do vozidla požadovanou trasu z počítače dispečera. Další možností využití je oboustranná komunikace mezi terminálem (řidičem) a dispečerským pracovištěm.

 

Jízdní trasy

T-Cars Fleet Management umí definovat jednotlivé trasy, které se skládají z bodů zájmů. Trasa vznikne sekvencí těchto bodů zájmů a je dopředu určeno, zda v daném bodu zájmu musí vozidlo zastavit a na jak dlouho, či jím jen projíždí. V kalendáři tras se přiřadí zvolená trasa ke konkrétnímu vozidlu (jízdní řád). Systém následně provádí analýzu a vyhodnocení dodržování plánovaných tras.

 

Referentské zkoušky

Systém eviduje u jednotlivých řidičů platnost referentských zkoušek a upozorňuje na jejich končící platnost, případně analyzuje jízdy řidičů bez referentských zkoušek.

 

Reporting a analýzy

V systému je pro uživatele připraveno více než 100 reportů a analýz, které umožní efektivní správu vozového parku.