Osobní a servisní vozidla

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Kompletní evidence vozidel

Základní parametry

U vozidel jsou evidovány jejich základní popisné a technické údaje, jako je registrační značka, druh a model vozidla, případně maximální rychlost či otáčky motoru pro následnou kontrolu překračování těchto hodnot.

Spotřeba

Jednou ze základních vlastností systému je práce s analýzou PHM. U všech vozidel musí být nastaven druh paliva a velikost nádrže. U vozidel s více pohony či palivy (CNG, elektřina) se mohou zvolit i dvě nádrže s tím, že systém bude analyzovat spotřebu a tankování do obou nádrží/akumulátorů. Důležitým krokem je potom nastavení spotřeby dle TP, aby bylo možné analyzovat rozdíly ve skutečné spotřebě proti normě. Výsledkem bude následně zatřídění do mezinárodní škály Energetické třídy vozidla podle jeho reálného provozu.

Předvolby pro knihu jízd

Každé vozidlo bude vytvářet knihu jízd a je nutné stanovit, podle jakých pravidel se bude vytvářet. Cílem je, aby uživateli maximálně vyhovovala a zároveň minimalizovala manuální vstupy do knihy jízd.

Evidenční údaje vozidla

Uživatel si v této sekci nastaví individuální množství evidenčních údajů, například pracovní dobu vozidla, pořizovací cenu či místo parkování, či sklad pneumatik. Tyto údaje využije k vlastní evidenci nebo je systém využije pro další analýzy.

Náklady na provoz vozidla

U každého vozu je možné evidovat veškeré náklady na provoz, a to automatickým importem (například z tankovacích karet) nebo manuálním vstupem uživatele. Tyto údaje jsou potom součástí mnoha analýz sledující náklady na vozový park.

Servisní plán

U všech vozidel může uživatel definovat libovolnou událost, která nastane v budoucnu – jak jednorázovou, tak i periodicky se opakující. U té je doplněná specifikace, zda se událost opakuje podle určitého období (například 1x za rok) nebo podle počtu ujetých km. Případně systém zohlední obě kritéria a vybere, které nastane dříve.

Pojištění a Leasing

Uživatel má vždy přehled o svých pojistných leasingových smlouvách.

Systém varování

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí systému, kdy je definována téměř libovolnou událost, která pokud nastane, bude následně vyhodnocena dle uživatelem stanoveného algoritmu. Například při identifikaci havárie, odtahu, rychlém brzdění, překročení rychlosti či poklesu paliva v nádrži.

Okamžitá informace o nastalé události se zobrazí v mobilní aplikaci, SMS zprávě nebo e-mailu (dle vlastních preferencí). Jiným příkladem bude nastavení, kdy vozidlo nesmí vyjet z definované oblasti. U každého vozidla je možné definovat neomezený počet událostí.

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd vzniká zcela autonomně bez zásahu uživatele na základě dat z palubní jednotky, nastavených parametrů systému a karty vozidla. Kromě parametrů nutných pro uznání a prokázání nákladů na provoz vozidla vůči finanční správě obsahuje kniha jízd i velké množství nad rámec požadovaných údajů. Ty slouží k efektivnějšímu řízení vozového parku.

Sem patří například datum, čas zahájení a ukončení jízdy, odkud kam vozidlo jelo, kdo byl jeho řidičem (podle identifikace řidiče či přednastavený řidič v kartě vozidla), jestli se jedná o služební nebo soukromou jízdu, jaký je účel jízdy či nákladové středisko, počáteční a koncový stav tachometru, stav PHM v nádržích, ujetá vzdálenost, spotřebované palivo, průměrná spotřeba, doba jízdy i stání, ale také průměrná a maximální rychlost. V neposlední řadě maximální otáčky motoru a doba, po kterou byl motor ve volnoběhu a ve výkonu. Pro účely cestovních náhrad je součástí jízdy i seznam spolucestujících.

Všechny údaje srovnané ve sloupcích lze uživatelsky přeskládat či skrýt a toto nastavení se automaticky ukládá do uživatelského profilu pro příští použití. Součástí knihy jízd je i celková analýza zvoleného období, uživatel tak při pohledu na knihu jízd vidí i aktuální data za celé období. Samozřejmostí je i okamžité srovnání skutečné spotřeby PHM s normovanou spotřebou.

Možnosti práce s knihou jízd

Kniha jízd je strukturována po jednotlivých dnech a uživatel má možnost si zobrazit jednotlivé jízdy daného dne. Každou jízdu je ještě možné zobrazit do úplného detailu až na jednotlivé body jízdy. Všechny dále uváděné funkce je možné nad knihou jízd provádět hromadně výběrem více jízd.

Zobrazení jízdy do mapového podkladu

Do mapového podkladu lze zobrazit jednotlivou jízdu i více jízd současně. Následně buď pustit automatickou animaci jízdy, nebo pohybem myši po jízdě zobrazit detaily.

Rozdělení a sloučení jízd

V některých případech je vhodné pro uživatele provést sloučení či rozdělení jízdy. Pro obě varianty jsou v systému připraveny funkce.

Změny v knize jízd

V případě, že má uživatel potřebná uživatelská práva, může provádět změny nad knihou jízd. Systém umožňuje editaci celého záznamu jízdy nebo dílčí změny, jako jsou změna účelu jízdy, typu jízdy, řidiče a nákladového střediska.

Další funkce nad knihou jízd

Další funkce spojené s knihou jízd, jako je vytvoření cestovních náhrad, záznam o provozu vozidla nákladní dopravy, schvalování jízdy či vytvoření bodu zájmu z počátku nebo konce jízdy.

Mobilní aplikace

Kompletní přehled o vozidlech i knihu jízd máte v reálném čase i mimo kancelář. Mobilní aplikace je připravena pro oba operační systémy, iOS a Android a umožňuje komunikaci mezi vozidlem a dispečinkem.

Vzdálená diagnostika a ovládání funkcí vozidla

Systém T-Cars Fleet Management nabízí i pokročilé funkce práce s vozidlem. Jednou z nich je i služba T-CARS CAN CONTROL. Tato služba umožňuje z využít i funkci dálkově zamknout / odemknout auto a ovládat jeho okna pomocí speciálních příkazů aplikace. Díky tomu je příslušenství T-CARS CAN-CONTROL dokonalým řešením pro sdílení automobilů a mnoho dalších případů použití. Vzdáleně je možné ovládat tyto systémy vozidla.

  • Ovládání centrálního zamykání
  • Ovládání oken
  • Ovládání světlometů
  • Uvolnění kufru

Následně je možné zjistit i stav těchto systémů

  • Stav dveří
  • Stav zámku
  • Stav ruční brzdy
  • Stav světel

Imobilizace vozidla

Samostatnou kapitolou je potom vzdálené ovládání imobilizéru. Možnost rozšíření T-CARS CAN-CONTROL o příslušenství s funkcí blokování startu motoru (CAN-CONTROL + IMMO), umožňuje znehybnit vozidlo bez instalace relé. Pomůže výrazně zrychlit dobu instalace a snížit náklady na instalaci. Používají se stejné vodiče jako pro čtení dat CAN.

Vzdálené čtení diagnostických chyb

V běžném provozu vozidla se stává, že se na palubní desce vozidla rozsvítí kontrolka. S volitelným rozšířením T-CARS CAN-CONTROL o modul DTC (Diagnostic Trouble Codes), budete moci číst diagnostické poruchové kódy z řídící jednotky vozidla a rychle reagovat v případě poruchy. Toto řešení výrazně přispívá k prevenci poruch vozidle celého parku a snížení nákladů na servisní činnosti.

 

Kamerový systém asistence řidiče ADAS

T-Cars Fleet Management ADAS (Advanced Driver Assistance System), nové inovativní video řešení systému GPS sledování s kombinací kamery ADAS! Bezpečnostní prvky řešení ADAS jsou navrženy tak, aby se zabránilo kolizím a nehodám tím, že nabízí technologie, které řidiče upozorní na možné kolize a další chyby na silnici. Řidič bude při detekování událostí UPOZORNĚN vizuální a zvukovou výstrahou prostřednictvím malého monitoru před řidičem. Tyto funkce mohou dramaticky zvýšit účinnost ADAS pro záchranu životů. Například Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu zjistil, že systémy varování před čelní srážkou snižují počet dopravních nehod zepředu dozadu o 27 %.

Kamerový systém DUAL CAM

T-Cars Fleet Management DualCam (Dvou kamerový systém) je ideální pro pořizování videí nebo obrázků z událostí, ke kterým může dojít na silnici, např. Při nehodě. Na předním okně vozidla jsou namontovány dvě kamery integrovány do jednoho těla, přední a zadní, pro záznam videa před a po událostech, pravidelné fotografování nebo na vyžádání a odesílání všech dat na server. Kromě toho inovativní řešení zajišťuje bezpečnost cestujících, protože se pořizují záznamy o tom, co se děje ve vozidle.

Můžete také získat videa nebo obrázky ve všech událostech, jako je jízdní styl řidiče, detekce volnoběhu, detekce odpojení, detekce odtažení nebo jiné definované události, případně odesláním požadavku z Vašeho počítače.

 

Vlastní dokumenty k vozidlu

Do našeho systému T-Cars Fleet Management je možné nahrávat dokumenty potřebné k evidenci vozidel. Nyní můžete mít na jednom místě nejen údaje o provozu vozidla s evidenčními údaji k vozidlu, ale i naskenované dokumenty jako malý a velký TP, pojistné události, faktury, dodací listy, servisní listy, protokoly o provedené STK, leasingové, pojistné, nebo i kupní smlouvy. V rámci číselníků systému si může uživatel vytvořit vlastní strukturu zatřídění dokumentů vytvořením Kategorií dokumentů, například Smlouvy a následně i složek Kategorie dokumentů pod jednotlivými typy dokumentů, například Pojistné smlouvy. Do těchto složek potom zařadí naskenovaný dokument, který může nahrát do systému.

Systém schvalování rezervací – Workflow

V systému T-Cars Fleet Management existuje systém workflow pro schvalování rezervací vozidel jednotlivým řidičům. V parametrech systému si uživatel zvolí, jestli bude schvalování jedno nebo dvou úrovňové. Při požadavku na rezervaci vozidla systém potom odešle email na Schvalovatele, který může přímo z emailu Schválit nebo Zamítnout rezervaci. Není tedy nutné, ani přihlášení do systému. Vše systém zpracuje automaticky. Teprve po schválení může Vydavatel schválit a rezervaci a zajistit vydání vozidla. U jednostupňového schvalování stačí schválení Vydavatelem.

Dispečerské pracoviště – zobrazení vozidel v reálném čase na mapovém podkladu

Systém umožňuje zobrazovat na mapovém podkladu jedno nebo více vozidel v jednom okamžiku. Každé vozidlo je označeno barvou, kdy například zelená znamená, že vozidlo je v jízdě. Navíc je vždy opatřeno šipkou, která určuje jeho aktuální směr jízdy. Takto uživatel dostane okamžitou informaci o stavu vozidla přímo z mapového podkladu.

Při označení vozidla je zobrazen jeho detail s informacemi, jako jsou model a typ, jméno a kontaktní telefon na řidiče, datum, čas a místo zobrazené informace a aktuální rychlost.

Zajímavou funkcí je schopnost vytvářet neomezený počet uživatelských mapových oken a sledovat v nich jednotlivé stroje v reálném čase, přestože se nacházejí na různých místech Evropy.

Každé okno má své vlastní měřítko. Ve výsledku může mít uživatel mapu se všemi vozidly a k tomu několik oken s detailem jednotlivých vozidel. Poloha všech vozidel se pak automaticky obnovuje ve všech oknech. Do mapového podkladu jsou zobrazovány i další události, jako je otevření dveří nákladového prostoru dodávkových vozidel pro kontrolu práce s nákladem.

 

Kniha jízd dle řidiče

Ukazuje, jak jednotliví lidé využívali konkrétní vozidla. Parametry knihy jízd dle řidiče jsou shodné s knihou jízd dle stroje.

 

Rezervační systém

V některých společnostech je efektivní sdílet vozidla. Modul Rezervační systém zajišťuje plynulá proces správy rezervací sdílených vozidel.

 

Analýza jízdního stylu řidiče

Jízdní styl řidiče vyhodnocujeme na základě základních parametrů, jako je akcelerace, nebezpečné brzdění, nebezpečný průjezd zatáčkami nebo na základě odchylky spotřeby PHM od normy. Obě varianty jsou v systému podporovány a připraveny pro použití.

 

Terminál ve vozidle

V případě dispečerského řízení je možné do vozidla vložit terminál s navigačním systémem a přímo ze systému odeslat do vozidla požadovanou trasu z počítače dispečera. Další možností využití je oboustranná komunikace mezi terminálem (řidičem) a dispečerským pracovištěm.

 

Jízdní trasy

T-Cars Fleet Management umí definovat jednotlivé trasy, které se skládají z bodů zájmů. Trasa vznikne sekvencí těchto bodů zájmů a je dopředu určeno, zda v daném bodu zájmu musí vozidlo zastavit a na jak dlouho, či jím jen projíždí. V kalendáři tras se přiřadí zvolená trasa ke konkrétnímu vozidlu (jízdní řád). Systém následně provádí analýzu a vyhodnocení dodržování plánovaných tras.

 

Referentské zkoušky

Systém eviduje u jednotlivých řidičů platnost referentských zkoušek a upozorňuje na jejich končící platnost, případně analyzuje jízdy řidičů bez referentských zkoušek.

 

Reporting a analýzy

V systému je pro uživatele připraveno více než 100 reportů a analýz, které umožní efektivní správu vozového parku.