Systém T-Cars Fleet management

Vše, co od správy vozového parku očekáváte, najdete už v základu

Správa vozového parku

Celý systém je koncipován primárně jako systém pro komplexní správu vozového parku společnosti. Uživatel zde najde veškerou evidenci vozidel, řidičů, tankovacích karet, identifikačních čipů a karet řidičů i bodů zájmů. Jednotlivé funkce umožňují nasazení v rámci společnosti i v oblasti sdílených vozidel, kdy je součástí systému centrální půjčovna vozidel s rezervačním systémem a procesem schvalování. Výrazné snížení administrativy zaměstnanců přináší elektronické cestovní příkazy. T-Cars Fleet Management obsahuje i analýzy informující o využívání vozového parku, na jejichž základě je možné optimalizovat velikost vozového parku a tím i náklady na jeho provoz. Pro logistické společnosti je určitě důležitá agenda Plánování tras vozidel s následným vyhodnocení plnění tras.

Elektronická kniha jízd

 • Je základním stavebním prvkem systému a vzniká zcela autonomně bez zásahu uživatele na základě dat z palubní jednotky, nastavení parametrů systému a karty vozidla.
 • Obsahuje všechny nutné parametry pro prokázání nákladů na provoz vozidla vůči finanční správě.
 • Obsahuje množství nad rámec požadovaných údajů, které slouží k efektivnějšímu řízení vozového parku. Patří k nim datum, čas zahájení a ukončení jízdy, odkud kam vozidlo jelo, kdo byl jeho řidičem (podle identifikace řidiče ve vozidle či přednastavený řidič v kartě vozidla), jestli se jedná o služební či soukromou jízdu, jaký je účel jízdy či nákladové středisko, počáteční a koncový stav tachometru a stavu PHM v nádržích, ujetou vzdálenost, spotřebované palivo, průměrnou spotřebu, dobu jízdy i stání, ale také průměrnou a maximální rychlost a v neposlední řadě maximální otáčky motoru a dobu, po kterou byl motor ve volnoběhu a ve výkonu.
 • Pro účely cestovních náhrad je k dispozici seznam spolucestujících. Všechny srovnané ve sloupcích lze uživatelsky přeskládat či skrýt a toto nastavení se automaticky uživateli ukládá do jeho profilu pro příští použití.
 • Součástí knihy jízd je i celková analýza zvoleného období pro zobrazení aktuálních dat za celé období.

Samozřejmostí je i okamžité srovnání skutečné spotřeby PHM s normovanou spotřebou dle technického průkazu.

Mobilní aplikace

Kompletní přehled o vozidlech i knihu jízd máte v reálném čase i mimo kancelář. Mobilní aplikace je připravena pro oba operační systémy, iOS a Android a umožňuje komunikaci mezi vozidlem a dispečinkem.

Terminál ve vozidle

V případě dispečerského řízení se do vozidla instaluje terminál s navigačním systémem. Ten umožňuje oboustrannou komunikaci mezi terminálem (řidičem) a dispečerským pracovištěm. Dispečer tak může například přímo ze systému odeslat do vozidla požadovanou trasu.

Jízdní styl řidiče

Sledování jízdního stylu řidiče má výrazný vliv na celkovou ekonomiku vozového parku a je vyhodnocován na základě typu vozidla řidiče.

Osobní a dodávková vozidla

Jízdní styl řidiče vyhodnocujeme dvěma způsoby. Jeden sleduje základní parametry jako je akcelerace, nebezpečné brzdění či nebezpečný průjezd zatáčkami, druhý způsob pak pracuje s odchylkou spotřeby PHM od normy.

Nákladní vozidla

Rozsáhlý a komplexní systém, který umožňuje analyzovat chování jednotlivých řidičů a výrazně zefektivnit způsob využívání nákladních vozidel. Jízdní styl vyhodnocujeme na základě základních sledovaných parametrů, jako je překročení EKO otáček, jízda bez spotřeby PHM, volnoběh, tempomat, jízda pod EKO otáčkami, užití provozní brzdy, počet brzdění, spotřeba tempomat vs průměr, překročení 85 km/h v tahu nebo akcelerace. Každému parametru je možné nastavit kritéria a váhu. Na základě definice uživatele pak systém hodnotí, zda se jednalo o neúspornou, standardní nebo úspornou jízdu a navrhuje odměnu v %. Data se generují z mnoha dalších sledovaných parametrů a jsou rozdělena do sekcí.

Práce s tachografem

Systém vyčítá údaje z tachografu vozidla na několika úrovních (pokud to tachograf ve vozidle umožňuje).

Identifikace řidiče

Identifikace řidiče pomocí karty řidiče tachografu vozidla. U jízdy je uveden řidič, jehož karta byla aktivní v době prováděné jízdy.

Aktuální údaje tachografu – AETR

Systém vyčítá aktuální údaje tachografu a informuje dispečera o stavu posádky. Uživatel má aktuální údaje o tom, jestli je vozidlo v pohybu, jestli a jaká karta je vložena do tachografu, v jakém stavu činnosti se řidič nachází (odpočinek, pohotovost, práce, řízení, neznámá) a v jakém je řidič režimu (normální, 15 min před 4.5 h, 4.5 h dosaženo, 15 m před 9 h, 9 h dosaženo, 15 m před 16 h, 16 h dosaženo, chyba a neznámý).

Sledujeme i stav konkrétního řidiče, a to zejména parametry jako jsou týdenní odpočinek, denní doba řízení, týdenní doba řízení včetně odhadů možné další ujeté vzdálenosti a zbývajícího času.

Vzdálené vyčítání údajů z tachografu

Manuální vyčítání souborů ve formátu „ddd“ z tachografu je možné nahradit vzdáleným přístupem (musí být podporováno typem tachografu). Uživatel si naplánuje kalendář stahování údajů a systém zajistí jejich vzdálené stažení. Uživatel tak může pracovat v software třetích stran, které využívá pro zpracování „ddd“ souborů.

Vzdálená diagnostika a ovládání funkcí vozidla

Systém T-Cars Fleet Management nabízí i pokročilé funkce práce s vozidlem. Jednou z nich je i služba T-CARS CAN CONTROL. Tato služba umožňuje z využít i funkci dálkově zamknout / odemknout auto a ovládat jeho okna pomocí speciálních příkazů aplikace. Díky tomu je příslušenství T-CARS CAN-CONTROL dokonalým řešením pro sdílení automobilů a mnoho dalších případů použití. Vzdáleně je možné ovládat tyto systémy vozidla.

 • Ovládání centrálního zamykání
 • Ovládání oken
 • Ovládání světlometů
 • Uvolnění kufru

Následně je možné zjistit i stav těchto systémů

 • Stav dveří
 • Stav zámku
 • Stav ruční brzdy
 • Stav světel

Imobilizace vozidla

Samostatnou kapitolou je potom vzdálené ovládání imobilizéru. Možnost rozšíření T-CARS CAN-CONTROL o příslušenství s funkcí blokování startu motoru (CAN-CONTROL + IMMO), umožňuje znehybnit vozidlo bez instalace relé. Pomůže výrazně zrychlit dobu instalace a snížit náklady na instalaci. Používají se stejné vodiče jako pro čtení dat CAN.

Vzdálené čtení diagnostických chyb

V běžném provozu vozidla se stává, že se na palubní desce vozidla rozsvítí kontrolka. S volitelným rozšířením T-CARS CAN-CONTROL o modul DTC (Diagnostic Trouble Codes), budete moci číst diagnostické poruchové kódy z řídící jednotky vozidla a rychle reagovat v případě poruchy. Toto řešení výrazně přispívá k prevenci poruch vozidle celého parku a snížení nákladů na servisní činnosti.

Práce s palivem

Jednou ze základních vlastností je práce s analýzou PHM. Systém analyzuje údaje z vozidla a z tankování. Všechny odchylky jsou dále reportovány uživateli. Ať už se jedná o odchylky mezi skutečným a deklarovaným tankováním, nebo další anomálie jako jsou zvýšené spotřeby či úbytky paliva.

Více druhů paliva vozidla

Zpracování údajů z více druhů paliva ve vozidle. Typickým příkladem je kombinace Benzin a CNG, kdy systém automaticky sleduje stav nádrží a spotřebu na jednotlivé druhy paliva. Uživatel tedy dostane informace o obou druzích paliva odděleně.

Elektromobilita

Sledování kapacity baterií, dobíjení a spotřeby elektřiny jak u čistě elektrických vozidel, tak i u plug-in hybridních vozidel v kombinaci s jiným druhem paliva.

Nákladní vozidla

Pro měření spotřeby PHM u nákladních vozidel se využívá FMS sběrnice vozidla, a to ve dvou parametrech. Prvním je skutečná spotřeba paliva, která byla spotřebována v motoru vozidla, druhým parametrem je hodnota stavu paliva v nádržích. V případech, kdy není k dispozici u vozidla sběrnice FMS (starší vozidla) nebo zákazník požaduje kontrolu náhlého poklesu paliva v nádrži v reálném čase, je nutné do vozidla namontovat palivovou sondu. Ta zajistí sběr dat i při vypnutém motoru, což na sběrnici FMS není možné.

Jízdní trasy

Systém umí definovat jednotlivé trasy, které se skládají z bodů zájmů. Trasa vznikne sekvencí těchto bodů zájmů a je dopředu určeno, zda v daném bodu zájmu musí vozidlo zastavit a na jak dlouho, či jím jen projíždí. V kalendáři tras se přiřadí zvolená trasa ke konkrétnímu vozidlu (jízdní řád). Systém následně provádí analýzu a vyhodnocení dodržování plánovaných tras.

Kamerový systém asistence řidiče ADAS

T-Cars Fleet Management ADAS (Advanced Driver Assistance System), nové inovativní video řešení systému GPS sledování s kombinací kamery ADAS! Bezpečnostní prvky řešení ADAS jsou navrženy tak, aby se zabránilo kolizím a nehodám tím, že nabízí technologie, které řidiče upozorní na možné kolize a další chyby na silnici. Řidič bude při detekování událostí UPOZORNĚN vizuální a zvukovou výstrahou prostřednictvím malého monitoru před řidičem. Tyto funkce mohou dramaticky zvýšit účinnost ADAS pro záchranu životů. Například Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu zjistil, že systémy varování před čelní srážkou snižují počet dopravních nehod zepředu dozadu o 27 %.

Kamerový systém DUAL CAM

T-Cars Fleet Management DualCam (Dvou kamerový systém) je ideální pro pořizování videí nebo obrázků z událostí, ke kterým může dojít na silnici, např. Při nehodě. Na předním okně vozidla jsou namontovány dvě kamery integrovány do jednoho těla, přední a zadní, pro záznam videa před a po událostech, pravidelné fotografování nebo na vyžádání a odesílání všech dat na server. Kromě toho inovativní řešení zajišťuje bezpečnost cestujících, protože se pořizují záznamy o tom, co se děje ve vozidle.

Můžete také získat videa nebo obrázky ve všech událostech, jako je jízdní styl řidiče, detekce volnoběhu, detekce odpojení, detekce odtažení nebo jiné definované události, případně odesláním požadavku z Vašeho počítače.

Sledování pohybu uvnitř budov

V rozsáhlých budovách, jako jsou sklady, nákupní centra a supermarkety, veletrhy, výstaviště, letiště, nemocnice, komplexní uzly veřejné dopravy, koncertní sály a sportovní arény, mohou manažeři a vedoucí týmů strávit značné množství času správou a hledáním v reálném čase toho, co hledají a za co zodpovídají – lidé, zboží a majetek.

Nejnovější trendy přinesly kombinací GPS jednotek s majáky BLE (Bluetooth Low Energy 4.0), malými rádiovými vysílači. ID majáky neustále vysílají signály jedinečné pro každého z nich a GPS jednotky je čtou a identifikují. Poté odesílají tato data v kombinaci s podrobnostmi o poloze na server k analýze. Software určuje polohu všech majáků (tedy označených objektů a/nebo osob) na základě blízkosti nejbližší GPS jednotce.

Majáky ID lze také upevnit na konkrétní místa uvnitř a použít jako jedinečný identifikátor místa. Když vozidlo vybavené GPS jednotkou vstoupí do vysílací zóny majáku BLE a načte jej ID signál, bude poloha vozidla sledována s vysokou přesností. Pokud vozidlo funguje venku i uvnitř, bude sledováno signálem GNSS venku a prostřednictvím ID majáků uvnitř. Další možností je, že GPS jednotka je trvale připevněno na stěny, strop, regály a připojeno k napájení, kdy slouží jako brána mezi pohyblivými majáky a celulární sítí. GPS jednotky podporují až 100 majáků najednou a každý z nich bude nepřetržitě pracovat, v závislosti na modelu, přibližně 2 až 10 let na jednu baterii vysílající signál až do vzdálenosti 500 m.

Dispečerské pracoviště – zobrazení vozidel v reálném čase

Při řízení vozového parku v reálném čase vzniká velmi často potřeba sledovat skupiny vozidel nebo dokonce jednotlivá vozidla na jedné pracovní ploše. Ne vždy je ale množné, mít požadované přiblížení mapy tak, aby byla všechna vozidla zobrazena v požadovaném rozlišení mapy. Proto systém T-Cars Fleet Management umožňuje vytvořit se na pracovní ploše neomezený počet mapových výřezů s vlastní velikostí polohou a přiblížením. Každé okno má své vlastní měřítko. Ve výsledku může mít uživatel mapu se všemi vozidly a k tomu několik oken s detailem jednotlivých vozidel. Poloha všech vozidel se pak automaticky obnovuje ve všech oknech. Do mapového podkladu jsou zobrazovány i další události, jako je otevření dveří nákladového prostoru dodávkových vozidel pro kontrolu práce s nákladem. Tato funkce napomáhá efektivně řídit vozový park v reálném čase bez nutnosti neustále vyžadovat od dispečera interakci s mapou.

Systém umožňuje zobrazovat na mapovém podkladu jedno nebo více vozidel ve stejném okamžiku. Každé vozidlo je označeno barvou, kdy například zelená znamená, že vozidlo je v jízdě. Navíc je vždy opatřeno šipkou, která určuje jeho aktuální směr jízdy. Takto uživatel dostane okamžitou informaci o stavu vozidla přímo z mapového podkladu. Při označení vozidla je zobrazen jeho detail s informacemi, jako jsou model a typ, jméno a kontaktní telefon na řidiče, datum, čas a místo zobrazené informace a aktuální rychlost.

Vlastní dokumenty k vozidlu

Do našeho systému T-Cars Fleet Management je možné nahrávat dokumenty potřebné k evidenci vozidel. Nyní můžete mít na jednom místě nejen údaje o provozu vozidla s evidenčními údaji k vozidlu, ale i naskenované dokumenty jako malý a velký TP, pojistné události, faktury, dodací listy, servisní listy, protokoly o provedené STK, leasingové, pojistné, nebo i kupní smlouvy. V rámci číselníků systému si může uživatel vytvořit vlastní strukturu zatřídění dokumentů vytvořením Kategorií dokumentů, například Smlouvy a následně i složek Kategorie dokumentů pod jednotlivými typy dokumentů, například Pojistné smlouvy. Do těchto složek potom zařadí naskenovaný dokument, který může nahrát do systému.

Systém schvalování rezervací – Workflow

V systému T-Cars Fleet Management existuje systém workflow pro schvalování rezervací vozidel jednotlivým řidičům. V parametrech systému si uživatel zvolí, jestli bude schvalování jedno nebo dvou úrovňové. Při požadavku na rezervaci vozidla systém potom odešle email na Schvalovatele, který může přímo z emailu Schválit nebo Zamítnout rezervaci. Není tedy nutné, ani přihlášení do systému. Vše systém zpracuje automaticky. Teprve po schválení může Vydavatel schválit a rezervaci a zajistit vydání vozidla. U jednostupňového schvalování stačí schválení Vydavatelem.

Nechte pracovat systém za Vás – reporting

V systému je pro uživatele připraveno více než 100 reportů a analýz, které umožňují efektivní správu vozového parku. Pokud uživatel potřebuje pro svoji práci kterýkoliv report, může si v systému nastavit jeho parametry, formát a interval zasílání. Bez nutnosti každodenního přihlašování budete dostávat požadované analýzy a reporty e-mailem. Například analýzu spotřeby PHM dostanete každý 3. dne v měsíci, nebo každé pondělí report překračování rychlosti jednotlivých řidičů.

Otevřený systém pro zákazníka

Přístup ke svým datům máte nejenom pomocí aplikace T-Cars Fleet Management, ale i za pomoci vzdáleného přístupu pomocí webových služeb. Tímto způsobem je možné propojit své interní systémy se systémem T-Cars Fleet Management v reálném čase. K dispozici jsou údaje o vozidlech, jízdách z knihy jízd, aktuálních polohách a podobně.

Úprava systému podle vašeho požadavku

Systém T-Cars Fleet Management obsahuje velké množství funkcí, reportů a analýz. Přesto se může stát, že bude Vaše společnost v některé části natolik specifická, že bude potřeba něco v systému upravit či doplnit. Rádi to pro Vás uděláme, protože pro nás je vývoj software hra.