Systém T-Cars Fleet management

Vše, co od správy vozového parku očekáváte, najdete už v základu

Správa vozového parku

Celý systém je koncipován primárně jako systém pro komplexní správu vozového parku společnosti. Uživatel zde najde veškerou evidenci vozidel, řidičů, tankovacích karet, identifikačních čipů a karet řidičů i bodů zájmů. Jednotlivé funkce umožňují nasazení v rámci společnosti i v oblasti sdílených vozidel, kdy je součástí systému centrální půjčovna vozidel s rezervačním systémem a procesem schvalování. Výrazné snížení administrativy zaměstnanců přináší elektronické cestovní příkazy. T-Cars Fleet Management obsahuje i analýzy informující o využívání vozového parku, na jejichž základě je možné optimalizovat velikost vozového parku a tím i náklady na jeho provoz. Pro logistické společnosti je určitě důležitá agenda Plánování tras vozidel s následným vyhodnocení plnění tras.

Elektronická kniha jízd

  • Je základním stavebním prvkem systému a vzniká zcela autonomně bez zásahu uživatele na základě dat z palubní jednotky, nastavení parametrů systému a karty vozidla.
  • Obsahuje všechny nutné parametry pro prokázání nákladů na provoz vozidla vůči finanční správě.
  • Obsahuje množství nad rámec požadovaných údajů, které slouží k efektivnějšímu řízení vozového parku. Patří k nim datum, čas zahájení a ukončení jízdy, odkud kam vozidlo jelo, kdo byl jeho řidičem (podle identifikace řidiče ve vozidle či přednastavený řidič v kartě vozidla), jestli se jedná o služební či soukromou jízdu, jaký je účel jízdy či nákladové středisko, počáteční a koncový stav tachometru a stavu PHM v nádržích, ujetou vzdálenost, spotřebované palivo, průměrnou spotřebu, dobu jízdy i stání, ale také průměrnou a maximální rychlost a v neposlední řadě maximální otáčky motoru a dobu, po kterou byl motor ve volnoběhu a ve výkonu.
  • Pro účely cestovních náhrad je k dispozici seznam spolucestujících. Všechny srovnané ve sloupcích lze uživatelsky přeskládat či skrýt a toto nastavení se automaticky uživateli ukládá do jeho profilu pro příští použití.
  • Součástí knihy jízd je i celková analýza zvoleného období pro zobrazení aktuálních dat za celé období.

Samozřejmostí je i okamžité srovnání skutečné spotřeby PHM s normovanou spotřebou dle technického průkazu.

Mobilní aplikace

Kompletní přehled o vozidlech i knihu jízd máte v reálném čase i mimo kancelář. Mobilní aplikace je připravena pro oba operační systémy, iOS a Android a umožňuje komunikaci mezi vozidlem a dispečinkem.

Terminál ve vozidle

V případě dispečerského řízení se do vozidla instaluje terminál s navigačním systémem. Ten umožňuje oboustrannou komunikaci mezi terminálem (řidičem) a dispečerským pracovištěm. Dispečer tak může například přímo ze systému odeslat do vozidla požadovanou trasu.

Jízdní styl řidiče

Sledování jízdního stylu řidiče má výrazný vliv na celkovou ekonomiku vozového parku a je vyhodnocován na základě typu vozidla řidiče.

Osobní a dodávková vozidla

Jízdní styl řidiče vyhodnocujeme dvěma způsoby. Jeden sleduje základní parametry jako je akcelerace, nebezpečné brzdění či nebezpečný průjezd zatáčkami, druhý způsob pak pracuje s odchylkou spotřeby PHM od normy.

Nákladní vozidla

Rozsáhlý a komplexní systém, který umožňuje analyzovat chování jednotlivých řidičů a výrazně zefektivnit způsob využívání nákladních vozidel. Jízdní styl vyhodnocujeme na základě základních sledovaných parametrů, jako je překročení EKO otáček, jízda bez spotřeby PHM, volnoběh, tempomat, jízda pod EKO otáčkami, užití provozní brzdy, počet brzdění, spotřeba tempomat vs průměr, překročení 85 km/h v tahu nebo akcelerace. Každému parametru je možné nastavit kritéria a váhu. Na základě definice uživatele pak systém hodnotí, zda se jednalo o neúspornou, standardní nebo úspornou jízdu a navrhuje odměnu v %. Data se generují z mnoha dalších sledovaných parametrů a jsou rozdělena do sekcí.

Přehled jízdy

Informace o vozidle, řidiči a časovém ohraničení analýzy.

Provozní časy vozidla

Informace o době jízdy a běhu motoru.

Provozní analýza chodu motoru

Běh motoru, jízda v EKO režimu, překročení EKO otáček, jízda pod EKO otáčkami a jízda bez spotřeby PHM a to vše v časech, vzdálenostech a spotřebě PHM v absolutních a procentuálních hodnotách.

Využití tempomatu a údaje akceleračního pedálu

Jízda s tempomatem, sešlápnutým akceleračním pedálem, sešlápnutým akceleračním pedálem na 100 %, konstantním akceleračním pedálem, a to vše v časech, vzdálenostech a spotřebě PHM v absolutních a procentuálních hodnotách.

Využití brzd

Užití provozní brzdy a počet brzdění na 100 km.

Provoz a spotřeba PHM

Analýza a vyhodnocení údajů: spotřebované palivo celkem, průměrná spotřeba paliva – celkově / celkově při nenulové rychlosti / tempomat, spotřeba paliva – tempomat vůči průměrné spotřebě / volnoběh / nad EKO otáčkami, celková ujetá vzdálenost, celkové nastoupané km, průměrné stoupání na 100 km, překročení rychlosti 85 km/h v EKO – vzdálenost / doba / v procentech, rozjezdy – celkem / četnost / na 100 km, průměrná rychlost, průměrné otáčky motoru v EKO.

Ostatní údaje jízdy

Analýza předvídavosti řidiče s údaji max. dosažená rychlost, max. dosažené otáčky motoru, předvídavost řidiče.

Analýza stylu jízdy

Celková průměrná spotřeba s tempomatem, průměrná rychlost jízdy za celkovou dobu, průměrná rychlost jízdy za dobu nenulové rychlosti, doba stání vozidla s motorem v chodu, převyšující 5 minut, průměrná rychlost jízdy s tempomatem, počet uvedení vozidla do klidu (zastavení) na 100 km.

Práce s tachografem

Systém vyčítá údaje z tachografu vozidla na několika úrovních (pokud to tachograf ve vozidle umožňuje).

Identifikace řidiče

Identifikace řidiče pomocí karty řidiče tachografu vozidla. U jízdy je uveden řidič, jehož karta byla aktivní v době prováděné jízdy.

Aktuální údaje tachografu – AETR

Systém vyčítá aktuální údaje tachografu a informuje dispečera o stavu posádky. Uživatel má aktuální údaje o tom, jestli je vozidlo v pohybu, jestli a jaká karta je vložena do tachografu, v jakém stavu činnosti se řidič nachází (odpočinek, pohotovost, práce, řízení, neznámá) a v jakém je řidič režimu (normální, 15 min před 4.5 h, 4.5 h dosaženo, 15 m před 9 h, 9 h dosaženo, 15 m před 16 h, 16 h dosaženo, chyba a neznámý).

Sledujeme i stav konkrétního řidiče, a to zejména parametry jako jsou týdenní odpočinek, denní doba řízení, týdenní doba řízení včetně odhadů možné další ujeté vzdálenosti a zbývajícího času.

Vzdálené vyčítání údajů z tachografu

Manuální vyčítání souborů ve formátu „ddd“ z tachografu je možné nahradit vzdáleným přístupem (musí být podporováno typem tachografu). Uživatel si naplánuje kalendář stahování údajů a systém zajistí jejich vzdálené stažení. Uživatel tak může pracovat v software třetích stran, které využívá pro zpracování „ddd“ souborů.

Vzdálená diagnostika vozidla

Systém vyčítá diagnostické informace z vozidla (pokles oleje, překročení teploty chladící kapaliny a další) a tyto údaje pak zobrazí jako události vozidla.

Práce s palivem

Jednou ze základních vlastností je práce s analýzou PHM. Systém analyzuje údaje z vozidla a z tankování. Všechny odchylky jsou dále reportovány uživateli. Ať už se jedná o odchylky mezi skutečným a deklarovaným tankováním, nebo další anomálie jako jsou zvýšené spotřeby či úbytky paliva.

Více druhů paliva vozidla

Zpracování údajů z více druhů paliva ve vozidle. Typickým příkladem je kombinace Benzin a CNG, kdy systém automaticky sleduje stav nádrží a spotřebu na jednotlivé druhy paliva. Uživatel tedy dostane informace o obou druzích paliva odděleně.

Elektromobilita

Sledování kapacity baterií, dobíjení a spotřeby elektřiny jak u čistě elektrických vozidel, tak i u plug-in hybridních vozidel v kombinaci s jiným druhem paliva.

Nákladní vozidla

Pro měření spotřeby PHM u nákladních vozidel se využívá FMS sběrnice vozidla, a to ve dvou parametrech. Prvním je skutečná spotřeba paliva, která byla spotřebována v motoru vozidla, druhým parametrem je hodnota stavu paliva v nádržích. V případech, kdy není k dispozici u vozidla sběrnice FMS (starší vozidla) nebo zákazník požaduje kontrolu náhlého poklesu paliva v nádrži v reálném čase, je nutné do vozidla namontovat palivovou sondu. Ta zajistí sběr dat i při vypnutém motoru, což na sběrnici FMS není možné.

Jízdní trasy

Systém umí definovat jednotlivé trasy, které se skládají z bodů zájmů. Trasa vznikne sekvencí těchto bodů zájmů a je dopředu určeno, zda v daném bodu zájmu musí vozidlo zastavit a na jak dlouho, či jím jen projíždí. V kalendáři tras se přiřadí zvolená trasa ke konkrétnímu vozidlu (jízdní řád). Systém následně provádí analýzu a vyhodnocení dodržování plánovaných tras.

Nechte pracovat systém za Vás – reporting

V systému je pro uživatele připraveno více než 100 reportů a analýz, které umožňují efektivní správu vozového parku. Pokud uživatel potřebuje pro svoji práci kterýkoliv report, může si v systému nastavit jeho parametry, formát a interval zasílání. Bez nutnosti každodenního přihlašování budete dostávat požadované analýzy a reporty e-mailem. Například analýzu spotřeby PHM dostanete každý 3. dne v měsíci, nebo každé pondělí report překračování rychlosti jednotlivých řidičů.

Otevřený systém pro zákazníka

Přístup ke svým datům máte nejenom pomocí aplikace T-Cars Fleet Management, ale i za pomoci vzdáleného přístupu pomocí webových služeb. Tímto způsobem je možné propojit své interní systémy se systémem T-Cars Fleet Management v reálném čase. K dispozici jsou údaje o vozidlech, jízdách z knihy jízd, aktuálních polohách a podobně.

Úprava systému podle vašeho požadavku

Systém T-Cars Fleet Management obsahuje velké množství funkcí, reportů a analýz. Přesto se může stát, že bude Vaše společnost v některé části natolik specifická, že bude potřeba něco v systému upravit či doplnit. Rádi to pro Vás uděláme, protože pro nás je vývoj software hra.