Stavební a lesní stroje

Neoprávněná manipulace s palivem, neidentifikované prostoje nebo chybějící údaje o práci přídavných zařízení? Mějte přesný přehled o vašich vozidlech, vykonané práci i vytíženosti řidičů.

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Specifika evidence vozidel pro stavební a lesní stroje

 

Kompletní evidence vozidel

Základní parametry

U vozidel jsou evidovány jejich základní popisné a technické údaje, jako je registrační značka, druh a model stroje, počet náprav, emisní norma, případně rozsah efektivních otáček motoru pro následnou kontrolu překračování těchto hodnot.

Spotřeba

Jednou ze základních vlastností systému je práce s analýzou pohonných hmot. U všech vozidel musí být nastaven druh paliva a velikost nádrže.

Pro měření spotřeby PHM u strojů se využívá FMS sběrnice vozidla, a to ve dvou parametrech:

  • skutečná spotřeba paliva, která byla spotřebována v motoru vozidla,
  • hodnota stavu paliva v nádržích.

V případech, kdy u vozidla není k dispozici sběrnice FMS, nebo zákazník požaduje kontrolu náhlého poklesu paliva v nádrži v reálném čase, je nutné do vozidla namontovat palivovou sondu (pokud to typ nádrže stroje umožňuje). Sonda zajistí sběr dat i při vypnutém motoru, což na sběrnici FMS není možné.

Předvolby pro záznam o provozu vozidla

Každé vozidlo generuje historii jízd a činností. Je nutné stanovit, podle jakých pravidel se bude tato historie vytvářet, tak aby uživateli maximálně vyhovovala a zároveň minimalizovala manuální vstupy do knihy jízd.

Evidenční údaje stroje

Uživatel si v této sekci nastaví individuální množství evidenčních údajů, například pracovní dobu vozidla, pořizovací cenu či místo parkování. Tyto údaje využije k vlastní evidenci nebo je systém využije pro další analýzy.

Náklady na provoz stroje

Evidence veškerých nákladů na provoz vozidla je možná buď automatickým importem (například z tankovacích karet), nebo manuálním vstupem uživatele. Tyto údaje jsou potom součástí mnoha analýz sledujících náklady na vozový park.

Servisní plán

U všech vozidel může uživatel definovat libovolnou událost, která nastane v budoucnu, a to jak jednorázovou, tak i periodicky se opakující. U té je doplněná specifikace, zda se událost opakuje podle určitého období (například 1x za rok) nebo podle počtu ujetých km. Případně systém zohlední obě kritéria a vybere, které nastane dříve.

Pojištění a Leasing

Uživatel má vždy přehled o svých pojistných leasingových smlouvách.

Systém varování

Jedná se o jednu z nejdůležitějších částí systému. Uživatel si může nastavit téměř libovolnou situaci, která, pokud ve vozidle nastane, bude vyhodnocena podle dopředu stanoveného algoritmu. Například při identifikaci nárazu či poklesu paliva v nádrži může být uživatel v reálném čase informován o události v mobilní aplikaci, SMS zprávou nebo e-mailem. Jiným příkladem bude nastavení, kdy stroj nesmí vyjet z definované oblasti a podobně. U každého stroje je možné určit neomezený počet situací.

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd vzniká zcela autonomně bez zásahu uživatele na základě dat z palubní jednotky, nastavených parametrů systému a karty vozidla. Kromě parametrů nutných pro uznání a prokázání nákladů na provoz vozidla vůči finanční správě obsahuje kniha jízd i velké množství nad rámec požadovaných údajů. Ty slouží k efektivnějšímu řízení vozového parku.

Sem patří například datum, čas zahájení a ukončení jízdy, odkud kam vozidlo jelo, kdo byl jeho řidičem (podle identifikace řidiče či přednastavený řidič v kartě vozidla), jaký je účel jízdy či nákladové středisko, počáteční a koncový stav tachometru, motohodin a stavu PHM v nádržích, ujetá vzdálenost, spotřebované palivo, průměrná spotřeba, doba jízdy i stání, ale také průměrná a maximální rychlost. V neposlední řadě maximální otáčky motoru a doba, po kterou byl motor ve volnoběhu a ve výkonu.

Všechny údaje srovnané ve sloupcích lze uživatelsky přeskládat či skrýt a toto nastavení se automaticky ukládá do uživatelského profilu pro příští použití. Součástí knihy jízd je i celková analýza zvoleného období, uživatel tak při pohledu na knihu jízd vidí i aktuální data za celé období. Samozřejmostí je i okamžité srovnání skutečné spotřeby PHM s normovanou spotřebou.

Možnosti práce s knihou jízd

Kniha jízd je strukturována po jednotlivých dnech a uživatel má možnost si zobrazit jednotlivé jízdy daného dne. Každou jízdu je ještě možné zobrazit do úplného detailu až na jednotlivé body jízdy. Všechny dále uváděné funkce je možné nad knihou jízd provádět hromadně výběrem více jízd.

Zobrazení jízdy do mapového podkladu

Do mapového podkladu lze zobrazit jednotlivou jízdu i více jízd současně. Následně buď pustit automatickou animaci jízdy, nebo pohybem myši po jízdě zobrazit detaily.

Rozdělení a sloučení jízd

V některých případech je nutné provést sloučení či rozdělení jízdy. Pro obě varianty jsou v systému připraveny funkce.

Změny v knize jízd

Změny nad knihou jízd může provádět pouze uživatel s příslušnými uživatelskými právy. Systém umožňuje editaci celého záznamu jízdy nebo dílčí změny, jako jsou změna účelu jízdy, typu jízdy, řidiče a nákladového střediska.

 

Práce s palivem

Jednou ze základních vlastností je práce s analýzou PHM. Systém analyzuje údaje z vozidla a z tankování. Všechny odchylky jsou dále reportovány uživateli. Ať už se jedná o odchylky mezi skutečným a deklarovaným tankováním, nebo další anomálie jako jsou zvýšené spotřeby či úbytky paliva.

Více druhů paliva vozidla

Zpracování údajů z více druhů paliva ve vozidle. Typickým příkladem je kombinace Benzin a CNG, kdy systém automaticky sleduje stav nádrží a spotřebu na jednotlivé druhy paliva. Uživatel tedy dostane informace o obou druzích paliva odděleně.

Elektromobilita

Sledování kapacity baterií, dobíjení a spotřeby elektřiny jak u čistě elektrických vozidel, tak i u plug-in hybridních vozidel v kombinaci s jiným druhem paliva.

Nákladní vozidla

Pro měření spotřeby PHM u nákladních vozidel se využívá FMS sběrnice vozidla, a to ve dvou parametrech. Prvním je skutečná spotřeba paliva, která byla spotřebována v motoru vozidla, druhým parametrem je hodnota stavu paliva v nádržích. V případech, kdy není k dispozici u vozidla sběrnice FMS (starší vozidla) nebo zákazník požaduje kontrolu náhlého poklesu paliva v nádrži v reálném čase, je nutné do vozidla namontovat palivovou sondu. Ta zajistí sběr dat i při vypnutém motoru, což na sběrnici FMS není možné.

 

Kamerový systém asistence řidiče ADAS

T-Cars Fleet Management ADAS (Advanced Driver Assistance System), nové inovativní video řešení systému GPS sledování s kombinací kamery ADAS! Bezpečnostní prvky řešení ADAS jsou navrženy tak, aby se zabránilo kolizím a nehodám tím, že nabízí technologie, které řidiče upozorní na možné kolize a další chyby na silnici. Řidič bude při detekování událostí UPOZORNĚN vizuální a zvukovou výstrahou prostřednictvím malého monitoru před řidičem. Tyto funkce mohou dramaticky zvýšit účinnost ADAS pro záchranu životů. Například Pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu zjistil, že systémy varování před čelní srážkou snižují počet dopravních nehod zepředu dozadu o 27 %.

Kamerový systém DUAL CAM

T-Cars Fleet Management DualCam (Dvou kamerový systém) je ideální pro pořizování videí nebo obrázků z událostí, ke kterým může dojít na silnici, např. Při nehodě. Na předním okně vozidla jsou namontovány dvě kamery integrovány do jednoho těla, přední a zadní, pro záznam videa před a po událostech, pravidelné fotografování nebo na vyžádání a odesílání všech dat na server. Kromě toho inovativní řešení zajišťuje bezpečnost cestujících, protože se pořizují záznamy o tom, co se děje ve vozidle.

Můžete také získat videa nebo obrázky ve všech událostech, jako je jízdní styl řidiče, detekce volnoběhu, detekce odpojení, detekce odtažení nebo jiné definované události, případně odesláním požadavku z Vašeho počítače.

 

Vlastní dokumenty k vozidlu

Do našeho systému T-Cars Fleet Management je možné nahrávat dokumenty potřebné k evidenci vozidel. Nyní můžete mít na jednom místě nejen údaje o provozu vozidla s evidenčními údaji k vozidlu, ale i naskenované dokumenty jako malý a velký TP, pojistné události, faktury, dodací listy, servisní listy, protokoly o provedené STK, leasingové, pojistné, nebo i kupní smlouvy. V rámci číselníků systému si může uživatel vytvořit vlastní strukturu zatřídění dokumentů vytvořením Kategorií dokumentů, například Smlouvy a následně i složek Kategorie dokumentů pod jednotlivými typy dokumentů, například Pojistné smlouvy. Do těchto složek potom zařadí naskenovaný dokument, který může nahrát do systému.

 

 

Dispečerské pracoviště – zobrazení strojů v reálném čase na mapovém podkladu

T-Cars Fleet Management zobrazuje na mapovém podkladu jedno nebo více vozidel ve stejném okamžiku. Každé vozidlo je označeno barvou, kdy například zelená znamená, že vozidlo je v pohybu. Navíc je vždy opatřeno šipkou, která určuje jeho aktuální směr jízdy. Takto uživatel dostane okamžitou informaci o stavu vozidla přímo z mapového podkladu.

Při označení vozidla je zobrazen jeho detail s informacemi, jako jsou model a typ, jméno a kontaktní telefon na řidiče, datum, čas a místo zobrazené informace a aktuální rychlost.

Zajímavou funkcí je schopnost vytvářet neomezený počet uživatelských mapových oken a sledovat v nich jednotlivé stroje v reálném čase, přestože se nacházejí na různých místech Evropy.

Každé okno má své vlastní měřítko, ve výsledku tedy může mít uživatel mapu se všemi vozidly a k tomu několik oken s jejich detaily. Poloha všech vozidel se pak automaticky obnovuje ve všech oknech.

 

Kniha jízd dle řidiče

Ukazuje, jak jednotliví lidé využívali konkrétní vozidla. Parametry knihy jízd dle řidiče jsou shodné s knihou jízd dle stroje.

 

Analýza práce stroje

U každého stroje jsou analyzovány zejména tyto parametry: pracovní doba od/do, celkový čas běhu motoru, motohodiny na začátku a na konci výkonu, celkem motohodin, počáteční a koncový stav PHM v nádrži, tankování, spotřeba PHM celkem, průměrná spotřeba PHM na hodinu. Analýzy jsou realizovány jak v textové formě, tak i v grafické podobě.

 

Reporting a analýzy

Více než 100 reportů a analýz, které umožní efektivní správu vozového parku.